Nordlands Trompet

Oppgave

  1. Hva forteller utdraget om torskens betydning?
  2. Hva får vi vite om fiskerbøndenes situasjon?
  3. Bruk Internett, litteraturhistorien eller andre kilder for å finne ut mer om Nordlands Trompet og dikterpresten Petter Dass.

 

Fra avdelingen "Svemmende Dyr i det Nordlandske Hav"

 (…)
    Nu maae jeg mig snoe til den Nordlandske Torsk,
Som Fiskerne kalde monn' Skreien paa Norsk,
    Han nævnes maae Nordmandens Krone,
Han kroner vor Gielde1) han kroner vor Skiaae
O! Sæel est du Bonde, som Torsken kand faae,
    Han føeder baad' dig og din Kone.
Du Torsk maae vel kaldes vor Næring og Brug,
Du skaffer fra Bergen saa mangen Tønd' Rug,
    Den stakkels Nordfarer til Føde.
Barmhiertige Fader oplade din Hand,
Velsigne os fattige Folk her i Land
    Med dine Velsignelser søde!
Skuld' Torsken os feyle, hvad havde vi da,
Hvad skulle vi føre til Bergen herfra?
    Da seyled' vist Jægterne tomme.
Hvad have vi andet, her bygger og boer,
End søge vor Føde med Angel og Snor
    Og pløye de Bølger hin gromme?
Og skulle du Herre forkorte din Hand,
At stænge Skrei-Torsken og Fisken fra Land,
    Da lagdes vi hastelig øede.
Vi har ey at lide paa Most eller Viin,
Her findes ey heller Sølv-Biergene fiin,
    Os mangler Guld-Gruven den røde.
Vort land er ey heller et Canaan sød,
Hvor Marken med Melk og med Honning omflød.
    Her findes ey Druer at plukke;
Ney! Fisken i Vandet, det er vores Brød,
Og miste vi hannem, da lide vi Nød,
    Og jammerlig nødes at sukke.
Folk maae det fortælle med grædende Taar'
Hvorledes man disse forledendes Aar
    Har giort sin' Omkostninger store:
Vi baged' Mad-Kisterne strax efter Juul
Vi fyldte dem gandske med Brød og med Suul
    Og skaffed' dem alle sin Foore.
Vi laved' vor Drenge to Maaneders Kost,
Et Bismer-Pund Smør og et Bismer-Pund Ost,
    Og flad-Brød, to vigtige Voger;
Saa Suppe-Meel, Kiød og saa Stomp-Brød et Pund,
Saa Jern-Steen, Skind-Stak og Støvler saa rund,
    Saa Diubs-Agn med Angler og Kroger;
Men dermed end ikke fornøyes de vil,
En Anker med Syre vi skaffed' dem til,
    Og lod' deres Mad-Kister stoppe.
Da at jeg skal kortelig melde derom,
Vi skaffede dem til Stabueret blev tom,
    Selv aade vi Maaltider knappe
Foruden alt dette de Skyld-Mænder kom
Med krumpede Tarme, med insvunden Vom
    Og deres Udreedning de kræver.
De larmed' og giorde saa megen uskiel:
Skaf os vor Udreedning, vi svælte ihiel,
    Thi Tiderne giøres os snæver!
(…)

 Fotnoter
1) Gjelde, hjell.
2) Skiaae, skur som fisk ble tørket i.