Kieltraktaten

Ifølge Kieltraktaten skulle Norge være et kongerike forent med Sverige. Studer utdraget nedenfor og svar på spørsmålene.

Oppgave

  1. Forklar med få ord hva Kongen av Danmark avstår til kongen av Sverige.
  2. Hvilke umiddelbare konsekvenser har avtalen for Norge?

Kilde

Utdrag fra Kieltraktaten

Hans Majestæt af Danmark og Hans Majestæt Kongen af Sverige, besjelede af lige Attraa efter at ende den Krig, som uheldigviis har funden Sted mellem Dem (...)

1) Der skal for Fremtiden være Fred, Venskab og god Forstaaelse mellem Hans Majestæt Kongen af Danmark og Hans Majestæt Kongen af Sverige. (...)

4) Hans Majestæt Kongen af Danmark frasiger Sig, saavel for Sig Selv, som for sine Efterfølgere til Tronen og til Kongeriget Danmark, uigjenkaldeligen og for bestandig, til Fordel for Hans Majestæt Kongen af Sverige og for Hans Efterfølgere til Tronen og Kongeriket Sverige, alle sine Rettigheder og Adkomster til Kongeriget Norge, Nemlig til de her opregnede Bispedømmer og Stifter: Christansand, Bergen, Agershuus og Trondhjem med Nordlandene og Finnmarken lige indtil Grændsen af det Russiske Rige. Disse Bispedømmer, Stifter og Provindser, der utgjøre hele Kongeriget Norge, tilligemed alle Indvaanere, Byer, Havne, Fæstninger, Landsbyer og Øer paa alle Kyster af dette Kongerige, saavelsom de tilhørende Besiddelser – Grønland, Færøerne og Island, ikke deri indbrebne – ligesom alle Forrettigheder, Rettigheder og Fordele, skulde for Fremtiden tilhøre Hans Majestæt Kongen af Sverige med Fuld Eiendomsret og Souverainitet, og danne et Kongerige, forenet med det Svenske. Til den ende lover og forpligter Hans Majestæt Kongen af Danmark Sig, paa den høitideligste og mest forbindende Maade, saavel for Sig, som for sine Efterfølgere og for hele Kongeriget Danmark, til aldrig at gjøre nogen directe eller inddirecte Fordring paa Kongeriget Norge eller paa nogen af dets Bispedømmer, Stifter, Øer og Landsstrækninger, hvis Indbyggere alle ere, ved og i Kraft af Nærværende Afstaaelse, løste fra den Hyldings- og Troskabs-Eed, som de have svoret Kongen og Danmarks Krone.

5) Hans Majestæt Kongen af Sverige forpligter Sig, paa den formeligste og meest forbindende Maade, til at lade Indvaarnerne af Kongeriget Norge og dets tilhørende Dele beholde Nydelsen af dere Love, Fritagelser, Rettigheder, Friheder og Privilegier saadanne, som de ere for nærværende Tid.

6) Da det hele Beløb af det danske Monarchis Gjeld hefter ligesaavel paa Kongeriget Norge som paa de øvrige Dele af Sverige, saa forbinder Hans Majestæt Kongen af Sverige Sig, i Sin Egenskab af Kongeriget Norges Souverain, til at paatage Sig en Deel af samme, der svarer til Norges Folkemængde og Indtægtskilder i Forhold til Danmarks.

Nettressurser