Sovjetisk syn på USA

A.A. Sjdanov, som var medlem av politbyrået og ble regnet som kommunistpartiets fremste ideolog i en periode, uttalte dette om USA like etter krigen. (Fra Paul Dukes: The last great Game USA versus USSR. Events, conjunctures, structures, New York St. Martin’s Press 1989. Til norsk ved Gunnar Bureid.)

Oppgave

  1. Hvilke drivkrefter mener Vosnesenskij ligger bak USAs politikk?
  2. Gi en karakteristikk av Sjdanovs argumentasjon.
  3. Sammenlign disse synene med det amerikanske synet på den sovjetiske kommunismen.

Kilde

Utdrag fra The last great Game USA versus USSR

Tyngdepunktet i kampen mot marxismen er nå blitt forskjøvet til Amerika og Storbritannia. Alt som finnes av åndsfrihets- og opplysningsfiendtlige og reaksjonære krefter er blitt satt inn i kampen mot marxismen. På ny ser vi kirkemakten, atomdollar-demokratiet og åndsfrihets- og opplysningsfiendtlighetens avleggse rustning stilt i bursjoasi-filosofiens tjeneste: Vatikanet og rasistteorier, fanatisk nasjonalisme og degenert idealistfilosofi, den pengegriske sensasjonspressen og moralsk fordervet bursjoasikunst. Men heller ikke dette ser ut til å være nok. Under dekke av ideologisk kamp mot marxismen mobiliseres det i dag store reserver. Gangstere, halliker, spioner og kriminelle elementer er blant de som blir rekruttert.

N.A. Vosnesenskij, som tilhørte Sjdanov-fløyen, skrev dette i sin bok The War Economy of the USSR in the Period of the Fatherland War (til norsk ved Gunnar Bureid):

Etter at den andre verdenskrig var over har den amerikanske regjeringen gitt opp alle forsøk på å planlegge produksjon og omsetning, helt i tråd med den amerikanske monopolkapitalens ønsker. (...) Etter å ha gjort seg styrtrike på folkets blod under krigen står den amerikanske monopolkapitalen nå i spissen for et imperialistisk og antidemokratisk felttog og er nå den som står bak imperialistisk politikk og ekspansjon overalt i verden. Amerikanernes imperialistiske ekspansjon er i ferd med å utvikle seg til en ny krig, der målet er å knuse demokratiet, hindre en økonomisk krise og underkue arbeiderklassen i landet.