Repetisjonsspørsmål til kap. 4

1 Hvor mange mennesker levde i Norge ca. år 1500 og ca år 1800?

2 Hva skjedde med det norske riksrådet da Norge og Danmark kom i fast union i 1536–37?

3 Hvilke følger fikk unionen med Danmark for norsk språk og kultur?

4 Hva var eneveldet og hvordan ble det innført i Danmark-Norge?

5 Hvorfor var norske bondefamilier friere enn bondefamilier i Danmark?

6 Mange norske bønder var leilendinger. Hvorfor ville de bli selveiere?

7 Hvorfor vokste husmannsvesenet fram fra midten av 1600-tallet?

8 Hvilke arbeidsoppgaver hadde fogdene og sorenskriverne?

9 Hvorfor økte ikke skattetrykket etter 1720?

10 Hvordan tok bøndene seg av de fattige på 1700-tallet?

11 Hva betydde overhøring og konfirmasjon for ungdommen?

12 Hvorfor kom regning med i skolens læreplaner på 1700-tallet?

13 Hva vil det si at samene bodde i sidaer?

14 Hvorfor oppstod det et skille mellom flyttsamene og de samene som levde av fiske og jordbruk?

15 Hvem var Thomas von Westen?

16 Hva var merkantilismen?

17 Hvor hadde Danmark-Norge kolonier?

18 Hva gikk helstatspolitikken ut på?

19 Hva var kjøpstadsprivilegiene?

20 Hvorfor økte etterspørselen etter norsk trelast fra ca. 1600?

21 Hvilke bergverk vokste fram i første halvdel av 1600-tallet?

22 Hvorfor ble fiskerbøndene avhengige av bryggekjøpmennene?

23 Hva betydde navigasjonsakten for norsk skipsfart?

24 Forklar hvordan maktbalansen i Norden ble gjenopprettet i 1720.