To tyske opprop fra april 1940

Studer kildene nedenfor og svar på spørsmålene.

Oppgave

  1. Hvordan grunngir den tyske øverstkommanderende angrepet på Norge?
  2. Diskuter holdbarheten i de påstandene som kommer fram i det første oppropet.
  3. Hvilke trusler blir satt fram i det andre oppropet?
  4. I Norge i krig, bind 1, side 184 og 185, er det gjengitt to opprop fra henholdsvis Moss og Oslo som viser at tyskernes trusler virket etter hensikten. Undersøk hvordan de tyske troppene ble tatt imot i den kommunen du bor i.

Kilder

Til de norske soldater og det norske volk!

Uten grunn, og imot den tyske regjerings og det tyske folks oprigtige ønske om at leve i fred og venskap med det engelske og det franske folk, har Englands og Frankrikets makthavere ifjor i september erklæret Tyskland krigen. Deres hensigt var og blir efter mulighet at treffe avgjørelsen på krigsskueplasser som ligger mere avsides og defor er mindre farlige for Frankriket og England, i det håp, at det ikke vilde være mulig for Tyskland at kunne optræ sterkt nok imot dem.

Av denne grunn har England blandt annet stadig krænket Norges og Danmarks nøitralitet og deres territoriale farvand.

Det forsøkte stadig at gjøre Skandinavien til krigsskueplass. Da en ytterlig anledning efter den russisk-finnske fredsslutning ikke synes at være givet, har man nu officielt erklært og truet, ikke mere at tåle den tyske handelsflåtes seilads innenfor de norske og de danske territorialfarvand. Man erklærte, selv at ville overta politiopsigten der. Man har tilslutt truffet alle forberedelser for overraskende at ta besiddelse av alle nødvendige støtepunkter ved Norges kyst. Århundredes største krigsdriver, den allerede under den første verdenskrig til ulykke for hele menneskeheten arbeidende Churchill, uttalte det åpent, at han ikke var villig til at la sig holde tilbake av "legale avgjørelser eller nøitrale rettigheter som står på papirlapper."

Han har forberedt slaget mot den norske og den danske kyst. For noen dager siden er han nu blit utnævnt til foransvarlig chef for hele den britiske krigsføring.

Den tyske regiering har til nu overvåket denne manns forholdsregler. Men den kan ikke tåle, at en ny krigsskueplass nu blir skaffet efter de engelsk-franske krigsdriveres ønsker.

Den norske og den danske regjering har allerede for noen måneder siden visst besked om disse forsøk.

Likeledes er deres holdning ingen hemmelighet for den tyske regjering. De er hverken villige eller istand til at kunne yde en virksom motstand mot det engelske innbrudd.

Derfor har Tyskland besluttet at foregripe det engelske angrep og med sine maktmidler selv at overta beskyttelsen av det norske og det danske kongerikes nøitralitæt og værne den sålænge krigen varer.

Det er ikke den tyske regierings hensigt at skaffe sig et støttepunkt i kampen mot England, den har utelukkende det mål, at hindre, at Skandinavien blir slagmark for de engelske krigsutvidelser.

Av denne grunn har sterke tyske militærkræfter siden idag morges tat besiddelse av de vigtigste militære objekter i Norge og Danmark. Over disse forholdsregler treffes der for tiden overenskomster mellem den tyske regiering og den kongelig norske regiering. Disse overenskomster skal sikre, at kongeriket består videre, at hæren og flåten oprettholdes, at det norske folks frihet aktes og at dette lands fremtidige uavhængighet fuldt ut sikres.

Inntil disse forhandlinger er avsluttet, må der ventes, at hæren og flåten har forståelse for dette, likeledes at folket og alle kommunale steder er fornuftige og viser god vilje, slik at de unnlater enhver passiv eller aktiv motstand. Den vilde være uten nytte og bli brutt med alle maktmidler. Alle militære og kommunale steder anmodes derfor straks at opta forbindelse med de tyske kommandører.

Folket opfordres til at fortsætte det daglige arbeidet og til at sørge for rolighet og orden!

For landets sikkerhet mot engelske overgrep sørger fra nu av den tyske hær og flåte.

Den tyske kommandør
v. Falkenhorst

Oprop!

Jeg har fått overdratt opgaven å sikre Norges land mot angrep fra Vestmaktenes side. Den norske regjering har avslått flere tilbud om samarbeide. Det norske folk må nu selv bestemme over sitt fedrelands skjebne.

Blir opropet efterkommet, som det med stor forståelse blev gjort av det danske folk som befant sig i samme situasjon, vil Norges land bli spart for krigens redsler.

Blir det ydet motstand, og tilbakevises hånden som rekkes frem i vennskapelig hensikt, ser jeg mig tvunget til å gå frem med de skarpeste og hensynsløseste midler for å bryte motstanden.

For krigsretten kommer den som understøtter den av den flyktede forhenværende regjering utstedte mobiliseringsordre eller utsprer falske rykter!

Skutt blir enhver sivil person som blir påtruffet med våpen i hånd!

Skutt blir den som ødelegger anlegg som tjener trafikken og efterretningsvesenet eller kommunale innretninger!

Skutt blir den som anvender krigsmidler som står i strid med folkeretten (dum-dum)!

Den i mange kamper seirrike tyske hær, det store og mektige flyvevåpen og krigsmarinen innestår for at dette mitt oprop blir gjennemført.

Den tyske øverstkommanderende
von Falkenhorst
General der Infanterie.