Kapittel 15. Verden i endring - fra avkolonisering til globalisering

Kap. 15. Protestant på Den himmelske freds plass  Jeff Widener / AP / NTB scanpix

Kapitlet dekker disse kompetansemålene fra læreplanen:

 • vurdere ulike ideologiers betydning for mennesker, politiske bevegelser og statsutvikling på 1900-tallet
 • finne eksempler på hendelser som har formet et ikke-europeisk lands historie etter 1900, og reflektere over hvordan landet kunne ha utviklet seg hvis disse hendelsene ikke hadde funnet sted

Begrep

 • ANC, African National Congress, stiftet i Sør-Afrika i 1912. Organisasjonen ble sentral i kampen mot det hvite apartheidregimet.
 • apartheid, betyr atskillelse og betegner raseskillepolitikken i Sør-Afrika fram til begynnelsen av 1990-årene.
 • bantustan, reservater for den svarte befolkningen i Sør-Afrika med selvstyre. Tanken var at de svarte skulle være borgere av bantustanene, og dermed miste statsborgerskap og alle rettigheter i staten Sør-Afrika.
 • boerne, nederlandske bønder som slo seg ned i det sørlige Afrika.
 • de fire friheter, et viktig mål for EU: fri flyt av varer, tjenester, kapital og arbeidskraft.
 • Den lange marsjen, betegnelsen på kommunistenes flukt etter å ha blitt omringet av Chiang Kai-sheks styrker i 1934. Marsjen til Nord-Kina tok over et år, og bare ca. 20 000 av ca. 90 000 kom levende fram.
 • euro, ØMU-medlemmene tok i bruk den nye pengeenheten, euro, fra 2002.
 • EØS-avtalen, en avtale fra 1992 som knyttet EFTA-landene Norge, Sveits og Liechtenstein til EUs indre marked (de fire friheter).
 • firerbanden, bestod av Maos kone, Jiang Qing, og tre yngre menn som prøvde å holde på makten etter Maos død i 1976.
 • humanitær intervensjon, FN-vedtak om at organisasjonen kunne gripe inn dersom det var grove menneskerettighetsbrudd i et land.
 • hutuene, folkegruppe i Rwanda og Burundi. Etter frigjøringen fra belgisk kolonistyre i 1962 styrte den største folkegruppen – hutuene – Rwanda. Hutuene satte i gang massakrer på tutsier og moderate hutuer i 1994.
 • ICC, Den internasjonale straffedomstolen i Haag (International Criminal Court) trådte i funksjon fra 2002. Domstolen skulle dømme i saker om krigsforbrytelser, forbrytelser mot menneskeheten og folkemord.
 • IMF, International Monetary Fund (Det internasjonale valutafondet), stiftet i 1945. Organisasjonen er knyttet til FN-systemet og arbeider blant annet med lån til u-land.
 • integrasjon, betyr å innlemme. Brukes blant annet om tettere samarbeid mellom stater økonomisk og politisk. Begrepet brukes også om den prosessen som skal tilpasse innvandrere til det nye hjemlandet.
 • Mitsubishi, selskap startet på slutten av 1800-tallet og begynte å produsere biler i 1917.
 • Maastrichtavtalen, avtale i EU fra 1992 som hadde som mål å innføre en europeisk union med felles økonomisk politikk og felles forsvars- og utenrikspolitikk.
 • NAFTA, frihandelsavtale mellom USA, Mexico og Canada.
 • OSSE, organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa.
 • rakettskjold, USAs planer om et rakettskjold som skulle avskjære rakettangrep.
 • Reformtraktaten, (Lisboa-traktaten) vedtatt av EUs regjeringssjefer i Lisboa i 2007. Traktaten skulle gi mer makt til Europaparlamentet, og nasjonalforsamlingene i medlemslandene skulle få bedre muligheter til å endre lovforslag fra Kommisjonen.
 • sikh, betyr elev eller disippel. Religion grunnlagt på 1400-tallet. Den har trekk både fra hinduisme og islam. Målet for religionen er forening med en evig, allvitende og allmektig gud. Hovedområdet er provinsen Punjab i India.
 • Srebrenica, her ble 8000 muslimer massakrert av bosnisk-serbiske styrker i 1995. Byen ligger i Bosnia-Hercegovina.
 • Toyota, japansk personbilprodusent fra 1937.
 • tutsiene, folkegruppe i Rwanda og Burundi. Tutsiene ble satt til å styre over hutuene under det belgiske kolonistyret. Tutsiene ble ofre for hutuenes massakrer i 1994.
 • velferdsstat, stat som tar på seg ansvar for innbyggerne ved hjelp av blant annet trygdeordninger, helsestell og utdanning.
 • WTO, World Trade Organization fra 1995. Målet er å øke internasjonal handel ved å fjerne handelshindringer og å få til internasjonale spilleregler og avtaler om handel mellom landene.
 • ØMU, Economic and Monetary Union. EU-landene med unntak av Storbritannia, Danmark og Sverige gikk sammen om en felles penge- og valutapolitikk fra 2000.